മേയര്‍

 

Mayor      : എം.കെ.വര്‍ഗ്ഗീസ്

Landline   : 0487-2423375

Mobile      : 9447024233

Email ID   : thrissurmayor@gmail.com