ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍

Deputy mayor

രാജശ്രീ ഗോപന്‍

Landline :

Mobile : 9496178821

Email ID :thrissurmayor@gmail.com