കെ എസ് ഡബ്ല്യു എം പി

കേരള ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി

         കേരളത്തിലെ പട്ടണങ്ങളും നഗരങ്ങളും വൃത്തിയുള്ളതും ജീവിക്കാൻ യോഗ്യവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായുള്ള സ്ഥാപന, സേവന വിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് കേരള ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലോകബാങ്കിന്റെയും ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബാങ്കിന്റെയും (എഐഐബി) ഈ പദ്ധതിയിൽ കേരള സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, ഇത് ഖരമാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ മികച്ച രീതികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെ സഹായിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ 93 അർബൻ ലോക്കൽ ബോഡികളെ (87 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും 6 കോർപ്പറേഷനുകളും) ഈ പദ്ധതി പിന്തുണയ്ക്കും.

 

kswmp ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്

 

Facebook Instagram You tube Twitter