വാണിജ്യം

വാണിജ്യം

നാണയങ്ങളുടെ വരവിനു മുന്‍പ് സാധനങ്ങള്‍ക്കു പകരം മറ്റൊരു സാധനം എന്ന സമ്പ്രദായമാണ് നിലവില്‍ നിന്നിരുന്നത്. ഒല്ലൂറ് പ്രദേശത്ത് വ്യവസായങ്ങള്‍ മുഖമുദ്രയായി മാറിയപ്പോള്‍ പണത്തിന് ആവശ്യക്കാരുണ്ടായി. പണം കടം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികള്‍ തന്നെ വ്യവസായികളായി മാറി. ഇതുമൂലം വ്യവസായം ഇവരില്‍ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. വ്യക്തികള്‍ പണം കടം കൊടുക്കുന്നതിന് ചില പരിമിതികള്‍ ഉണ്ട്. ഈ സ്ഥിതി കണ്ടപ്പോള്‍ ഒല്ലൂരിലെ കച്ചവട മനസ്സുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകള്‍ പണമിടപാട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലൂടെ നടത്തുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പങ്കാളികള്‍ കൂടി തീരുമാനിച്ച് നടത്തുന്ന പണമിടപാടിന് പോരായ്മകളും പരിമിതികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെയാണ് ബാങ്കുകളുടെ രംഗ പ്രവേശം ഉണ്ടായത്.