കൃഷി

കര്‍ക്കിടകമാസത്തില്‍ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിനു വേണ്ടി പാടത്തുപോയി പുതിയനെല്ലിന്റെ പഴുത്ത കതിര് പൊട്ടിച്ച് കൊണ്ട്വന്ന് പടിയുടെ പുറത്ത് കളം മെഴുകി അതില്‍ കൊണ്ടുവക്കും കൂടെയുള്ള ആള്‍ കൊമ്പോറത്തില്‍ വെച്ച് ഈ ആളുകളുടെ തലയില്‍ വീണ്ടും ഏറ്റികൊടുക്കും. ഇത് പിന്നീട് വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ചാണകം കൊണ്ട് മെയവുകി ചാന്തണിഞ്ഞ് വിളക്ക് കൊളുത്തി വച്ച് കളത്തില്‍ കൊണ്ടുവക്കും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ചുറ്റും നടന്ന് ഇല്ലംനിറ, വല്ലംനിറ, പെട്ടിനിറ, വട്ടിനിറ, പത്തായംനിറ-നിറ എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് ഈ കതിരിനെ പൂജിക്കും. പിന്നീട് ഇല്ലി, നെല്ലി, ആല്, മാവ്, എന്നിവ വച്ച് വയറ വള്ളി കൊണ്ട് കൂട്ടി കെട്ടി വീടിന്റെ മച്ചില്‍ തൂക്കിയിടും. കര്‍ക്കിടക മാസത്തിലെ വാവ് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈ ചടങ്ങുകള്‍ നടത്തുന്നത്.