വിലാസം

തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍
മുനിസിപ്പല്‍ ഓഫീസ് റോഡ്
തൃശ്ശൂര്‍ - 680001
കേരളം
ടെലിഫോണ്‍ : 0487-2422020
                       0487-2428550
                       0487-2422070
                       0487-2422420

അയ്യന്തോള്‍  സോണല്‍     : 0487-2360308

കൂര്‍ക്കഞ്ചേരി  സോണല്‍  : 0487-2449298

ഒല്ലൂക്കര  സോണല്‍          : 0487-2370796

ഒല്ലൂര്‍  സോണല്‍               : 0487-2352365

വില്‍വട്ടം  സോണല്‍          : 0487-2332265

 

മേയര്‍                     : ശ്രീ എം കെ വര്‍ഗീസ്‌

ലാന്‍ഡ്‌ലൈന്‍        : 0487-2423375

മൊബൈല്‍            : 9447024233

ഇമെയില്‍വിലാസം : thrissurmayor@gmail.com

 

സെക്രട്ടറി                : ശ്രീ രാഹേഷ് കുമാർ ആർ

ലാന്‍ഡ്‌ലൈന്‍        : 0487-2423522

മൊബൈല്‍            : 8921569405

ഇമെയില്‍വിലാസം : thrissursecretary@gmail.com

 

നഗരസഭ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വിഭാഗം 

തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍

തൃശ്ശൂര്‍, കേരളം

ഇമെയില്‍വിലാസം : astced.lsgd@kerala.gov.in

ലാന്‍ഡ്‌ലൈന്‍ : 0487 - 2441188
                          0487 - 2423613

 

സാമൂഹിക സുരക്ഷ പെന്‍ഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് : 1800 425 5150