വിലാസം

മേയര്‍             : ശ്രീ എം കെ വര്‍ഗീസ്‌

ലാന്‍ഡ്‌ലൈന്‍   : 0487-2423375

മൊബൈല്‍     : 9447024233

ഇമെയില്‍വിലാസം  : thrissurmayor@gmail.com

 

സെക്രട്ടറി:ശ്രീ രാഹേഷ് കുമാർ ആർ

ലാന്‍ഡ്‌ലൈന്‍   : 0487-2423522

മൊബൈല്‍     : 8921569405

ഇമെയില്‍വിലാസം     : thrissursecretary@gmail.com

 

 

സാമൂഹിക സുരക്ഷ പെന്‍ഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് : 1800 425 5150

നഗരസഭ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വിഭാഗം :  0487-2422950 , ഇമെയില്‍വിലാസം : electricitydepartment@yahoo.co.in

 

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്

Phone: 0487-2422020

           0487-2428550

           0487-2422070

           0487-2422420