തൃശ്ശൂര്‍ നഗരസഭ - വോട്ടര്‍ പട്ടിക - സംക്ഷിപ്ത പുതുക്കല്‍ 2024

Posted on Thursday, June 6, 2024

         

 

തൃശ്ശൂര്‍ നഗരസഭ - കരട്  വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

 

       തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ ഭാഗമായി വോട്ടര്‍ പട്ടികയുടെ സംക്ഷിപ്ത പുതുക്കല്‍ 2024 വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൃശ്ശൂര്‍ നഗരസഭയുടെ 55 ഡിവിഷനുകളിലേയും കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക, ആയത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഫോറം 3 നോട്ടീസ് എന്നിവ ഇതോടൊപ്പം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു.     

 

 

ഇലക്ട്രല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ &  

അഡീഷണല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സെകട്ടറി

 

 

തൃശ്ശൂര്‍ നഗരസഭ അറിയിപ്പ്    pointleftindex      

ഫോറം നമ്പര്‍-3 നായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക  pointleftindex        

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടികക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക  pointleftindex