സെക്രട്ടറി

ശ്രീ ഷിബു വി പി

കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി

ലാൻഡ്‌ലൈൻ   : 0487-2423522

മൊബൈൽ      : 8921569405

ഇമെയിൽ   : thrissursecretary@gmail.com